• 05 Juny | Assemblea General Ordinària

05 Juny | Assemblea General Ordinària

Es celebrarà en el HUB social de la Fundació Bofill del carrer Girona 34 de Barcelona

En Roberto Torregrosa, com a President de la Junta Directiva de l’Associació Catalana de Professionals del Turisme (ACPT), convoca a tots/es els associats/des, per acord de la Junta de 16 d’abril de 2024, a l’Assemblea General que es celebrarà el proper dimecres, 5 de juny a Barcelona Hub Social-Fundació Bofill, carrer Girona, 34, interior, 08010 Barcelona

L’acte es durà a terme a les 19.30 h., i seguirà l’Ordre del Dia que a continuació s’especifica:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Informe del Gerent 2023
  3. Memòria econòmica i aprovació, si s’escau, de comptes 2023
  4. Pla Estratègic 2022-25 
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, pressupost 2024
  6. Torn obert de paraula

Les esmenes que els associats desitgin presentar a l’Assemblea General, hauran de ser rebudes a la Secretaria de l’Associació amb una antelació mínima de deu dies, a fi i efecte de poder-les incloure a l’Ordre del Dia, per a coneixement de tots els associats.

Degut a la importància dels assumptes a tractar, es requereix de la presència de tots els associats i els que per causa justificada no puguin assistir poden delegar el seu vot.


Barcelona, 21 de maig de 2024